Wie zijn we?

Burgerbeweging Klimaan

We staan voor grote uitdagingen: het klimaat warmt op, soorten sterven steeds sneller uit, ons leefmilieu is vervuild… Wachten op de politiek en de industrie is geen optie. Ook wij, als burgers, kunnen de handen uit de mouwen steken. En dat doen we, met onze burgerbeweging “Klimaan”. Doe je mee? 

Wij zijn een grote groep geëngageerde burgers uit Mechelen en omgeving. Ons doel: in en rond Mechelen een klimaatneutrale en duurzame samenleving opbouwen. In april 2018 richtten we de vzw Klimaan op. Op de website van de vzw vind je alles over onze acties en projecten. We hebben jou er graag bij.

 

 

 

Coöperatie Klimaan CVSO

 

We willen nog een stap verder gaan, door zelf lokaal hernieuwbare energie op te wekken. Daarvoor hebben we in mei 2019 de coöperatieve vennootschap Klimaan CVSO opgericht. Onze coöperatie  zal investeringsprojecten realiseren voor en door burgers.
Elke burger, jij dus ook, kan coöperant worden door minstens één aandeel aan te kopen. Een ‘Klimaandeel’ noemen we dat. Met dit kapitaal realiseert de coöperatie duurzame projecten. Een voorbeeld: in ons eerste project leggen we zonnepanelen op enkele publieke gebouwen. Klimaan CVSO zorgt voor de installatie van de zonnepanelen en voor de nodige verzekeringen, onderhoud en opvolging, zodat het rendement optimaal is. Hoe de aankoop van aandelen praktisch in zijn werk gaat?  Dat kom je te weten op onze Investeer mee! pagina.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij de oprichting van onze coöperatie vroegen we de erkenning aan als “sociale onderneming”. Dat is voor ons van fundamenteel belang. We willen in ons doen en laten continu de reflex maken naar het sociale en naar de maatschappij. Iedereen – ongeacht achtergrond, opleidingsniveau, financiële situatie etc – moet meekunnen in de broodnodige omschakeling naar een lokale en hernieuwbare energievoorziening. Elk jaar maken we een bijzonder verslag over onze sociale initiatieven.

Ook in de werking van onze coöperatie legden we een aantal belangrijke sociale klemtonen statutair vast. Zo hebben onze aandelen een vaste waarde van 100 euro, wat de laagst gangbare waarde is in gelijkaardige initiatieven. We willen daarmee zoveel mogelijk mensen de kans geven mee in ons verhaal te stappen. Door één aandeel aan te kopen krijg je stemrecht op onze algemene vergadering. Je stem weegt even zwaar als die van andere aandeelhouders, ongeacht het aantal aandelen.

We hebben respect voor ieders situatie. Wil je echt graag coöperant worden en lukt het je niet om dit bedrag op te hoesten, laat het ons zeker weten via het contactformulier.

Als onze projecten winst maken, bekijken we altijd of een deel besteed kan worden aan lokale, sociale projecten rond duurzaamheid. Het zijn jullie, al onze aandeelhouders samen, die hierover beslissen op de jaarlijkse algemene vergadering. Investeren in sociale projecten moet volgens onze Bij statuten overwogen worden vooraleer er beslist wordt over de uitkering van dividend.

Ons kompas: de ICA-principes

Klimaan CVSO is een “echte” burgercoöperatie. We volgen de principes van de “International Cooperative Alliance”, kortweg ICA, die op Europees niveau de spelregels vastlegt voor coöperatieve burgerinitiatieven. Deze worden helder samengevat in 7 basisprincipes, die wij strikt respecteren:

● Vrijwillig en open lidmaatschap

Iedereen die wil, kan en mag aandeelhouder worden door de aanschaf van minstens één aandeel. Ook omgekeerd, indien iemand zou willen uitstappen om om het even welke reden, kan dit. Er zijn enkele uitzonderingen, deze staan in de statuten vermeld.

● Democratische controle door de leden

Alle aandeelhouders hebben inspraak in de werking van de coöperatie. Dit is een heel belangrijk principe en datgene wat ons onderscheidt van louter financiële coöperatieve “constructies”. Zo verkiezen de coöperanten op de jaarlijkse algemene vergadering de raad van bestuur die zorgt voor het dagelijkse bestuur van de coöperatie. Ook over de verdeling van de winst beslissen de aandeelhouders. Alle belangrijke strategische beslissingen dienen goedgekeurd te worden op de algemene vergadering, net zoals het wijzigen van de statuten.

● Economische participatie door de leden

Als de coöperatie succesvolle projecten kan uitvoeren, dan moeten alle aandeelhouders hier mee (financieel) van kunnen profiteren.

● Autonomie en onafhankelijkheid

We zijn onafhankelijk van bedrijven, politieke partijen of belangenverenigingen en beslissen op onze algemene vergadering zonder inmenging van buitenaf. Ook bijvoorbeeld bankleningen zullen we enkel afsluiten indien echt nodig.

● Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

We proberen iedereen steeds helder te informeren over het “waarom” achter onze werking en we hopen hiermee zoveel mogelijk mensen te inspireren om mee te stappen in ons verhaal.

● Samenwerking tussen coöperaties

Volgens ons is samenwerken dé manier om iets te bereiken. En we zien het heel ruim. We werken samen met hernieuwbare energiecoöperaties en met andere coöperatieve initiatieven, die werken rond alternatieve woonvormen, deelmobiliteit…

 

● Aandacht voor de gemeenschap

Klimaatverandering, stijgende ongelijkheid: het zijn wereldproblematieken waarvan je snel denkt “wat kan ik hier nog aan doen?”. Wij bij Klimaan zijn gemotiveerd om heel concrete, lokale oplossingen uit te werken die onze eigen gemeenschap alvast op de goede weg zet.

We zijn erkend door de Nationale Raad voor Coöperaties en we zijn lid van Coopkracht, de koepel van coöperatieve vennootschappen in Vlaanderen.

Samen met onze broers en zussen

Klimaan CVSO is een actief en gerespecteerd lid van REScoop Vlaanderen, de koepel van coöperatieve vennootschappen die werken rond hernieuwbare energie in Vlaanderen (of in het Engels de Renewable Energy Sources cooperatives). Ondertussen hebben we al heel wat broers en zussen over het hele grondgebied van Vlaanderen. Op de website van REScoop Vlaanderen (https://www.rescoopv.be/) vind je een overzicht. Ook in Wallonië is er heel wat coöperatieve activiteit. Op de website van REScoop Wallonië (https://www.rescoop-wallonie.be/ ) kan je zien hoe het er aan de andere kant van de taalgrens aan toe gaat.

Op hun beurt zijn REScoop Vlaanderen en REScoop Wallonië lid van REScoop Europa (https://www.rescoop.eu/), een koepel die stilaan indrukwekkende proporties aanneemt en heel wat inspirerende burgerinitiatieven telt in verschillende Europese landen.

Wat doen we?

 

Energie is onze eerste focus. We spitsen ons toe op projecten rond hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing en groene warmte. Op langere termijn hopen we ook projecten te realiseren rond de zogenaamde “commons” grond, grondstoffen, lucht en water, waarrond we werken in de grotere burgerbeweging Klimaan.

Onze ambitie is om lokale hernieuwbare elektriciteit te produceren uit zonne- en windenergie. We installeren PV-installaties (photovoltaische panelen of “zonnepanelen”) voor privépersonen, lokale besturen, bedrijven of verenigingen. We dromen ook al van Klimaan-windmolens.

 

 

Naast hernieuwbare energieproductie is ook energiebesparing enorm belangrijk. De energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. We willen dus ook projecten rond energiebesparing realiseren.

Van de grote hoeveelheid energie die de zon dagelijks naar de aarde straalt, kan je naast groene stroom ook groene warmte genereren. Omdat we wel eens vergeten hoe groot het aandeel van warmte is binnen ons hele energieverbruik willen we ook deze kaart trekken in de toekomst.

We bekijken of er interessante combinaties mogelijk zijn door PV-installaties rechtstreeks te koppelen aan elektrische deelmobiliteit. Een elektrische deelwagen verhoogt niet alleen het rendement van de installatie, maar dient ook voor de opslag van elektriciteit.

We vinden het heel belangrijk om in elk project de lokale gemeenschap te betrekken en we hebben oog voor het sociale aspect. Meer daarover lees je onder “Wie zijn we?” en “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.

We zijn een burgercoöperatie, dus de financiering van onze projecten gebeurt met kapitaal dat bij burgers wordt opgehaald. In ruil voor hun investering krijgen zij stemrecht in de coöperatie, mede-eigenaarschap van de installaties en delen zij mee in de winst die de coöperatie maakt. Lees meer over de coöperatie onder “Wie zijn we?”.

Oprichters

Op 20 mei 2019 werd in Mechelen de coöperatieve vennootschap Klimaan opgericht door volgende 10 oprichters:

Coenen Micha
De Clercq Lucas
De Cock Tim
Depuydt Cedric
Descheemaeker Kristof
Hermans Tim
Keppens Ludo
Laurijssen Steven
Van Genabet Bram
Vankerckhoven Hans

Op 7 november 2019 kreeg Klimaan CV de erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) als “erkende cooperatieve vennootschap“. Een paar dagen later, op 13 november 2019 ontvingen we ook de erkenning als “sociale onderneming” . Sindsdien gaan we door het leven als Klimaan CVSO.

 

Raad Van Bestuur

Volgende personen vormen momenteel de raad van bestuur van Klimaan CVSO:

Steven Laurijssen, voorzitter

Ingenieur met tal van jaren ervaring in de hightech elektronica. Zeer breed interesseveld met hoge flexibiliteit en oog voor detail. Doorbijter. Gepassioneerd door technologie en natuur en overtuigd dat wij burgers het echte verschil kunnen maken in de transitie naar een duurzamere samenleving.

Bram Van Genabet, ondervoorzitter

Burgerlijk ingenieur van opleiding met (anno 2019) 9 jaar ervaring in digitalisering en proces optimalisatie in de chemische industrie en de voedingsnijverheid. Expertise als strategisch consultant en project manager voor oa hernieuwbare waterstof en energie- efficiëntie projecten. Gepassioneerd door innovatieve technologieën om grote uitdagingen aan te pakken. Gemotiveerd om voor de volgende generaties en samen met Klimaan een positieve toekomst te bouwen.

Hans Vankerckhoven, ondervoorzitter

Ik ben opgegroeid in Bonheiden en scheikundige van opleiding. Ik woon in Mechelen en ben aan de slag als procesingenieur in de rookgasreiniging van afval-energiecentrales. Voordien werkte ik ook een tijd in het domein van de waterbehandeling. Natuur is een van mijn passies, naast fietsen, en dus ben ik ook al lang een actieve vrijwilliger bij Natuurpunt Mechels Rivierengebied.
Sinds de oprichting van Klimaan kan ik mijn energie ook kwijt binnen het thema van duurzaamheid, in al zijn aspecten. Ik hoop om met Klimaan vele mensen te overtuigen om zorgzamer met energie en grondstoffen om te springen en heel wat duurzame projecten te realiseren.

Lucas De Clercq, penningmeester

Always change a negative situation into positive situation” – Michael Jordan

Er is werk aan de winkel op vlak van het klimaat, maar samen met Klimaan kunnen we het aan! Ik wil graag mensen sensibiliseren, informeren en activeren om hun steentje bij te dragen. Met onze coöperatie willen we aantonen dat dat ook financieel interessant is. Met mijn achtergrond als handelsingenieur probeer ik dan ook de financiële kant van de zaak te bewaken.

Mila Druwé, bestuurder
Cedric Depuydt, bestuurder
Micha Coenen, bestuurder

Ik heb reeds jarenlang expertise in kleine en middelgrote PV projecten en heb ook een specialisatie in energie besparing all round. Mijn kennis en ervaring als energie adviseur komen bij Klimaan goed van pas.

Tim Hermans, bestuurder

Ingenieur elektromobiliteit en alternatieve aandrijvingen. Ik ben reeds lang bezig met het verkleinen van mijn ecologische voetafdruk maar alleen verander je de wereld niet. Samen kunnen we dat wel!

Peter Le Page, bestuurder

Binnen onze werking komen er heel wat verschillende disciplines kijken: boekhouding, juridische zaken, projectorganisatie, IT, communicatie, technisch advies… Daarom wordt onze raad van bestuur met raad en daad ondersteund door wat wij een “permanente adviesraad” noemen.