Veel gestelde vragen

Zit je met vragen? Dan ben je hier op de juiste plaats!

Is je vraag nog niet beantwoord na het lezen van deze lijst, aarzel dan niet om ons te contacteren!

 

Algemeen

Gaan jullie zelf op zoek naar mogelijke projecten?

Om projecten op poten te kunnen zetten, moeten we ze eerst vinden. We zijn zelf actief op zoek, maar we rekenen ook op onze coöperanten om ons te helpen. Ken je een beslissingsnemer van een organisatie met een groot dak? Je mag altijd contact met ons opnemen via coop@klimaan.be

Doen jullie enkel projecten met zonnepanelen, of gaan jullie ook windprojecten en waterkracht doen?

In eerste instantie zullen we ons concentreren op PV-projecten omdat deze relatief snel te realiseren zijn en met weinig risico. Maar we kijken zeker ook naar windenergie, al zijn dit complexe en langlopende dossiers. Voor waterkracht is onze streek niet zo geschikt wegens het kleine verval en relatief lage debieten van naburige waterlopen. Binnen onze energiewerkgroep volgen we de stand van de technologie nauwgezet op.

Plaatsen jullie ook zonnepanelen op privé-daken?

Via het project Zonnewijzer adviseren wij burgers voor de realisatie van hun eigen zonne-installatie. Zo nemen we de mogelijke drempels weg. bezoek de Zonnewijzer-projectpagina voor meer info!

Welke regio bestrijken jullie?

Het idee voor de coöperatie Klimaan CV is ontsprongen in en ondersteund door de stad Mechelen, de stad pal in het centrum van ‘Rivierenland’. Afhankelijk van waar je kijkt, zijn hiervan verschillende definities, maar dat is, samen met de Vlaams-Brabantse grensstreek, waar we ons op richten: de regio van ruwweg Bornem tot Heist-Op-Den-Berg en van Duffel tot Boortmeerbeek. Wij zijn een lokale coöperatie, maar zien een zekere co-excistentie met andere coöperaties in bepaalde gebieden niet als hinderpaal voor onszelf of andere spelers. Waar mogelijk kunnen we zelfs elkaar versterken, om de energietransitie te versnellen!

Zijn er samenaankopen voor de zonnepanelen onder coöperaties?

Via het project Zonnewijzer adviseren wij burgers voor de realisatie van hun eigen zonne-installatie, en brengen we hen in contact met een goede installateur waarmee we scherpe prijzen bedongen. Zo nemen we de mogelijke drempels weg. bezoek de Zonnewijzer-projectpagina voor meer info!

Fiscaliteit

Wat is het te verwachten rendement op de aandelen?

Het dividend zal in principe maximaal de gerealiseerde winst van het boekjaar bedragen. De algemene vergadering kan ook beslissen om in bepaalde jaren een deel van de winst te reserveren met het oog op bepaalde investeringen. Daarnaast zijn er nog enkele beperkingen: 1) Erkende coöperaties kunnen volgens het koninklijk besluit van 8 januari 1962 (artikel 1, § 1, 5°) maximaal 6% dividend uitkeren. 2) Het sociaal karakter van de vennootschap legt ons op een beperkt deel van de winst te investeren in lokale projecten met een sociaal doel. Hoe groot dit deel is wordt eveneens op de algemene aandeelhoudersvergadering beslist. Al deze elementen maken het moeilijk om nu reeds een rendement voorop te stellen.

Tax shelter, dat is een vies woord, ik begrijp dat niet, kan je daar iets meer over vertellen?

De tax shelter is een fiscale steunmaatregel vanuit de overheid ter ondersteuning van startende kleine ondernemingen. Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van de onderneming in kwestie. Sinds eind 2020 is het niet meer mogelijk om aandelen met belastingvoordeel (tax shelter) te kopen. Het maximumbedrag van 250.000€ dat van toepassing is voor het belastingvoordeel is reeds opgehaald.

Ik lees op de sectie 'Opbrengst en risico's' het volgende: "De vermindering wordt enkel verleend voor zover er voldoende verschuldigde belasting is om de vermindering op aan te rekenen." Kan je dit verduidelijken?

Voor de meeste mensen is er belastingvermindering voor de tax shelter, zeker wanneer er een beroepsinkomen is. Het feit dat men belastingen terugtrekt doet daar geen afbreuk aan. De terugbetaling vindt meestal zijn oorzaak in het feit dat er meer belastingen ingehouden worden dan verschuldigd (of bij zelfstandigen, dat er teveel voorafbetalingen gebeurd zijn). Door de tax shelter zal het bedrag dat men terugkrijgt nog verhoogd worden met ongeveer 48 euro per aftrek van 100 euro.

Maar sommige mensen (zie voorbeelden onder) betalen geen federale belastingen en kunnen dan ook niet genieten van een belastingvoordeel. De aftrek is ook niet overdraagbaar naar de partner of naar een volgend belastbaar tijdperk.

Voorbeelden waarbij er geen belastingvoordeel is bij de aankoop met tax shelter: een alleenstaande gepensioneerde met een pensioen van 15.000 euro, een echtpaar gepensioneerden met elk een pensioen van 13.000 euro, een jobstudent met een inkomen van 4.000 euro, een huisvrouw of huisman zonder inkomen (ook indien de partner belastingen betaalt).

Bij twijfel kan je even gaan kijken naar het aanslagbiljet van het vorige jaar (op voorwaarde dat de inkomsten min of meer gelijklopend zijn voor het huidige jaar): wanneer bij “saldo federale belasting” een positief bedrag vermeld staat, kan men maximaal ten belope van dit bedrag belastingverminderingen genieten: tax shelter en andere verminderingen. Wanneer het volledig bedrag van de verschuldigde federale belasting reeds door andere aftrekposten bereikt wordt heeft het geen zin nog bijkomende aftrek van tax shelter in zijn aangifte op te nemen.

Moet ik de aankoop van een aandeel aangeven in mijn belastingen?

Neen, alleen indien men wenst te genieten van de belastingsvermindering tax shelter, dient men de aanschaf van een aandeel te vermelden. Daartoe voorziet de cooperatie een fiscaal attest.

De aandelen

Zal je altijd maar maximum 5 aandelen van 100 euro kunnen kopen bij Klimaan?

Omdat we een startende coöperatie zijn en zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om in te stappen, zullen we voor onze eerste projecten een limiet opleggen op het aantal aandelen dat je kan kopen. Momenteel werd dit vastgelegd op 5 aandelen. We houden de vinger op de knip en sturen bij op basis van de projecten die we ontwikkelen. Bij volgende projecten zal het afhangen van de grootte van het project en zullen we dit duidelijk communiceren. Wettelijk gezien zal je alles bij elkaar maximaal 50 aandelen kunnen kopen van Klimaan ofwel voor een totaalbedrag van 5000€.

Ik kan maximum 50 aandelen kopen maar ik zou graag voor een hoger bedrag willen investeren in de projecten van Klimaan CVSO. Zijn er andere mogelijkheden?

De investering is beperkt tot 5.000 euro per persoon, tenzij er na verloop van tijd zou beslist worden om obligaties uit te schrijven, dan kan hierop aanvullend ingetekend worden.

Als ik een of meerdere aandelen koop van Klimaan, kan ik deze later gemakkelijk terug verkopen?

Het is mogelijk om (een deel van) je aandelen later terug te verkopen. De verkoop kan gebeuren aan de coöperatie zelf (Klimaan CVSO), aan andere vennoten of aan niet-vennoten. Afhankelijk van voorbeschreven geval, zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden voor wat betreft verkooptermijn, aanvraag tot verkoop, waarde van het aandeel en uitbetaling. Hierover kan je alles lezen in het hoofdstuk “De spelregels” op de investeer mee – sectie van onze website.

Waarom kan ik mijn aandelen pas verkopen vanaf het vijfde jaar na het jaar van aankoop? Is dit wel wettelijk?

De reden waarom we voor deze maatregel kiezen, is om ons toe te laten een stabiele organisatie uit te bouwen. Als veel aandeelhouders hun aandelen onmiddellijk weer zouden verkopen, zou dit de liquiditeit en de werking van onze coöperatie sterk kunnen verstoren door het wegvloeien van kapitaal. Deze maatregel is weldegelijk conform de wetgeving. Bovendien is dit ook een voorwaarde om te kunnen genieten van de belastingsvermindering tax shelter.De reden waarom we voor deze maatregel kiezen, is om ons toe te laten een stabiele organisatie uit te bouwen. Als veel aandeelhouders hun aandelen onmiddellijk weer zouden verkopen, zou dit de liquiditeit en de werking van onze coöperatie sterk kunnen verstoren door het wegvloeien van kapitaal. Deze maatregel is weldegelijk conform de wetgeving. Bovendien is dit ook een voorwaarde om te kunnen genieten van de belastingsvermindering tax shelter.

De waarde van elk aandeel blijft altijd 100 euro, door inflatie daalt eigenlijk de effectieve waarde. Is dat dan wel voordelig?

Over tijd vermindert alles in waarde. Door het feit dat we onze stroomprijs indexeren, blijven de inkomsten op gelijke voet met de levensduurte. Hierdoor wordt gewaarborgd dat er geen rendementsverlies zal zijn door Inflatie, wat de cooperatie moet toelaten een dividend uit te keren dat minstens gelijk is aan de inflatie. Kortom is er normaal gezien geen waardeverlies voor de investeerder, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gelden die op een spaarrekening staan.

Kan een bedrijf (of andere rechtspersonen) ook aandelen kopen?

 Jazeker, ook bedrijven in de vorm van een vennootschap of andere rechtspersonen zoals een vereniging (bv. vzw) kunnen aandelen van Klimaan CVSO kopen. Hierbij dienen we wel op te merken dat rechtspersonen niet in aanmerking komen voor het fiscale voordeel van de tax shelter voor startende ondernemingen: deze is enkel geldig voor natuurlijke personen. Uitkering van dividend is wel van toepassing voor aandelen gekocht door bedrijven. Bovendien zullen vennootschappen de ingehouden roerende voorheffing kunnen verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Verenigingen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de roerende voorheffing niet recupereren.Jazeker, ook bedrijven in de vorm van een vennootschap of andere rechtspersonen zoals een vereniging (bv. vzw) kunnen aandelen van Klimaan CVSO kopen. Hierbij dienen we wel op te merken dat rechtspersonen niet in aanmerking komen voor het fiscale voordeel van de tax shelter voor startende ondernemingen: deze is enkel geldig voor natuurlijke personen. Uitkering van dividend is wel van toepassing voor aandelen gekocht door bedrijven. Bovendien zullen vennootschappen de ingehouden roerende voorheffing kunnen verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Verenigingen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de roerende voorheffing niet recupereren.

Kan ik ook voor mijn (klein)kinderen aandelen kopen van Klimaan?

Ook op naam van je kinderen kan je een aandeel van Klimaan kopen. Het aandeel wordt dan onderschreven op naam van je (klein)kind, terwijl jijzelf de betaling zoals normaal uitvoert. Belangrijk om op te merken is dat kinderen normaal gezien niet kunnen genieten van het fiscale voordeel van de tax shelter (ook jobstudenten niet !). De vermindering wordt immers enkel verleend voor zover er voldoende verschuldigde belasting is om de vermindering op aan te rekenen. Daarom vragen we om bij de aankoop van een aandeel voor je zoon of dochter het vakje “tax shelter” uit te vinken. Zo kunnen we maximaal andere mensen laten genieten van dit interessante voordeel.

Kan ik mijn eigen aandelen ook overdragen aan mijn (klein)kinderen?

Aandelen die reeds op eigen naam onderschreven zijn, kunnen op wettelijk strikt omschreven wijze overgedragen worden: Een schenking onder levenden dient, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte plaats te vinden.
Echter, in afwijking van deze strikte wettelijke vormvoorwaarden wordt in de rechtspraktijk de zogenaamde ‘onrechtstreekse schenking’ aanvaard.
Concreet verkoopt u dan de aandelen aan uw (klein)kinderen i.p.v. die te schenken. U schenkt echter vooraf het geld voor de verkoopprijs via een zgn. bankgift of u scheldt achteraf de verkoopprijs kwijt. Zorg er dan wel voor dat er een echt verkoopcontract is en de betaling (overschrijving) of latere kwijtschelding (bewijsdocument) sluitend bewezen kan worden. Vergeet niet dat ook de cooperatie zelf op de hoogte moet zijn van deze overdracht.

En wat als mijn (klein)kinderen in het buitenland wonen?

In sommige landen moeten de begunstigden van een schenking van roerende goederen dit aangeven aan de fiscus. Het is dus raadzaam voor deze begunstigden om bij hun fiscale raadsman navraag te doen.

Kan ik mijn aandelen van Klimaan later laten erven?

U kan uw aandelen overdragen aan uw nabestaanden. Net als bij een verkoop zal daarvoor ook een administratief beroep gedaan dienen te worden op de coöperatie.

Maakt het uit of ik mijn aandeel koop in het begin van het jaar of op het einde van het jaar?

Voor de regeling van de tax shelter maakt dit niet uit. Bij de aankoop van je aandeel ontvang je een attest dat je in het volgende aanslagjaar bij je belastingaangifte voegt. Het tijdstip van aanschaf kan wel invloed hebben op de dividenduitkering: voor aandelen aangeschaft tijdens het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, zal het dividend « prorata temporis » berekend worden, dit wil zeggen dat hoe sneller de aandelen betaald worden, hoe hoger het dividend zal zijn.Voor de regeling van de tax shelter maakt dit niet uit. Bij de aankoop van je aandeel ontvang je een attest dat je in het volgende aanslagjaar bij je belastingaangifte voegt. Het tijdstip van aanschaf kan wel invloed hebben op de dividenduitkering: voor aandelen aangeschaft tijdens het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, zal het dividend « prorata temporis » berekend worden, dit wil zeggen dat hoe sneller de aandelen betaald worden, hoe hoger het dividend zal zijn.

Wat gebeurt er wanneer er meer aandelen verkocht worden dan nodig zijn voor een project?

Wanneer er meer aanvragen voor aandelen zijn dan de coöperatie nodig heeft voor dit project, wordt de kapitaalsoproep stopgezet. De communicatie wordt gestopt, hoewel het nog steeds mogelijk is om aandelen te kopen, want bijkomstige marge voor toekomstige investeringen is immers wenselijk. In extreme gevallen worden ook geen nieuwe aandelen meer uitgeschreven. In dat geval zal er een wachtlijst van geïnteresseerden worden aangelegd.Wanneer er meer aanvragen voor aandelen zijn dan de coöperatie nodig heeft voor dit project, wordt de kapitaalsoproep stopgezet. De communicatie wordt gestopt, hoewel het nog steeds mogelijk is om aandelen te kopen, want bijkomstige marge voor toekomstige investeringen is immers wenselijk. In extreme gevallen worden ook geen nieuwe aandelen meer uitgeschreven. In dat geval zal er een wachtlijst van geïnteresseerden worden aangelegd.

Klimaan wil de aandelen graag lokaal verkopen, is de ophaling van kapitaal dan niet te beperkt?

Voor de ophaling van kapitaal hebben we in principe geen (geografische) grenzen. Dat volgt uit een van de “ICA”-principes voor coöperatief ondernemen die we volgen, met name dat iedereen die wil, kan en mag mee investeren (op enkele zeldzame uitzonderingen na). Met Klimaan CVSO proberen we wel altijd zoveel mogelijk investeerders te vinden onder de lokale bevolking door een gerichte promotie te voeren. Zo proberen we de betrokkenheid van de mensen in de lokale energietransitie te vergroten. Elke coöperant kan voor een (wettelijk) maximum van 5000€ investeren in Klimaan CVSO waardoor we zelfs lokaal heel wat kapitaal kunnen ophalen.

Wat bepaalt de prijs van het aandeel bijvoorbeeld binnen 2 jaar? De aankoopwaarde is 100 euro maar tot hoever kan de waarde van het aandeel stijgen of dalen?

De verkoopwaarde van het aandeel zal nooit meer bedragen dan de initiele inbreng (100 euro). Een meerwaarde kan alleen bekomen worden in de vorm van een uitkering van dividenden (pas mogelijk indien er winst gemaakt wordt).
Naargelang de omstandigheden op moment van uittreden, kan de waarde van het aandeel mogelijk lager zijn dan de oorspronkelijke inbreng van 100 euro. De waarde van het aandeel wordt bepaald op basis van de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag wordt genomen. Wanneer de CVSO Klimaan verliezen zou lijden worden deze in mindering gebracht van het eigen vermogen, met als gevolg dat ook de waarde van elk individueel aandeel daalt. Wanneer in een volgend boekjaar terug winst gemaakt wordt zal die winst eerst verrekend worden met de overgedragen verliezen, zodat het eigen vermogen en derhalve ook de waarde van elk aandeel opnieuw stijgt. Een waardedaling kan dus slechts tijdelijk zijn.

Werking van de coöperatie

Door de aankoop van een aandeel krijg ik stemrecht op de algemene vergadering. Waarover wordt er zoal gestemd?

De Algemene vergadering beslist in principe over alles waar het bestuur niet over kan beslissen: Goedkeuring van de inventaris, balans, en de resultatenrekening met nodige toelichtingen, alsook van wettelijk vereiste verslagen, in het bijzonder het verslag over de wijze waarop de vennootschap zich als sociale onderneming heeft geprofileerd en gedragen. Verder spreekt de Algemene vergadering zich uit over de kwijting van de bestuurders, om vervolgens over te gaan tot winstverdeling; sociale projecten, uitkering dividend, aanpassing van de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

Als de coöperatie winst maakt kan er beslist worden om dividend uit te keren, maar er kan ook beslist worden om geen dividend uit te keren?

Dat kan absoluut. Het bestuur zal op de jaarlijkse algemene vergadering een voorstel formuleren voor de winstbesteding, en de coöperanten zullen de uiteindelijke beslissing nemen.

Plaatsen jullie ook zonnepanelen op privé-daken?

Het is de bedoeling van Klimaan CVSO om ook burgers te gaan ontzorgen bij het plaatsen van een eigen PV-installatie. Momenteel werken we nog de beste formule hiervoor uit. Hou zeker onze website in het oog!

U spreekt over de eventuele winst enzo, wat gebeurt er als eventuele inschrijver wanneer Klimaan failliet gaat, wat is het risico als aandeelhouder, zijn wij als aandeelhouder mee verantwoordelijk?

Klimaan CVSO is een (coöperatieve) vennootschap en kan in theorie dus ook failliet gaan. De aandeelhouders zouden in dat geval niet verantwoordelijk zijn. Wel zijn ze aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng in de vennootschap. Indien men de aandelen onder de tax shelter regeling aangekocht heeft, blijft het reëel verlies per aandeel beperkt tot 52 euro, want 48 euro werd reeds gerecupereerd via de personenbelasting.

Bij een faling worden eerst alle schulden van de vennootschap betaald, alvorens de rest van de middelen verdeeld worden onder de aandeelhouders. Aandeelhouders kunnen dus nooit meer verliezen dan de investering die ze deden in aandelen. De bestuurders van een vennootschap kunnen wel verantwoordelijk worden gesteld voor grove nalatigheden en professionele fouten. Tijdens de jaarlijkse AV worden zij vrijgesteld van hun verantwoordelijkheid (dit is de zgn. ‘kwijting’) voor het afgelopen jaar door alle aandeelhouders.

Technische vragen

Hoe wordt de installateur van de zonne-installatie gekozen?

Dit gebeurt d.m.v. prijsvragen bij verschillende lokale installatiebedrijven en kan wijzigen per project.

Zijn de zonnepanelen die jullie plaatsen van Belgische makelij?

Helaas zijn er geen Belgische producenten van standaard zonnepanelen en zelfs nauwelijks nog Europese. De panelen komen van Azië, hoofdzakelijk China, en zijn tegenwoordig van uitstekende kwaliteit.

Worden de zonnepanelen op een duurzame manier geproduceerd, is dat gecontroleerd?

De productie van zonnepanelen vergt uiteraard ook grondstoffen en is energie-intensief. Het is echter zo dat de zonnepanelen zelf deze investering in energie ruimschoots goed maken met de energie die ze zullen opwekken. Recente studies (bv. dit  of dit (Engelstalig)) tonen aan dat de installaties ongeveer 7 keer meer energie opwekken dan de energiekost om ze te vervaardigen.
Het hoofdbestanddeel van PV-panelen is silicium, wat uit zand ontgonnen wordt. Tenslotte is het ook fijn te weten dat de huidige generatie zonnepanelen tot meer dan 90% gereycleerd kunnen worden; Het glas, 80% van het materiaal is zonder meer recyleerbaar, alsook de geleidermaterialen (bedrading). Het silicium kan tot 4x toe gerecycleerd worden.

Zijn er, of wat gebeurt er met de groenestroomcertificaten?

De groenestroomcertificaten zijn in principe voor de eigenaar van de installatie, dus voor de coöperatie. Deze maken integraal deel uit van de opbrengstcalculatie.

Ik heb zelf veel bomen voor mijn huis en kan dus geen zonnepanelen leggen. Kan ik gebruik maken van elektriciteit van de gemeente?

In eerste instantie, jammer genoeg niet. Afhankelijk van de contracten die zullen afgesloten worden betreffende de geinjecteerde stroom, kunnen hier wel mogelijkheden ontstaan: sommige stroomleveranciers leveren lokaal opgewekte stroom, of – indien de regering het dossier weet los te wrikken – zonnedelen?

Ik heb gehoord over de Interactie tussen groendaken en zonnepanelen. Leg dat eens uit?

Een groendak heeft een verkoelend effect op zonnepanelen, en zal daarom de opbrengst van een installatie verhogen. Een bestaand groendak kan bij plaatsing van een zonne-installatie schade ondervinden, maar de plantjes zijn doorgaans robuust genoeg om zich snel te herstellen. Indien men eerst een groendak plaatst is het een goed idee om even stil te staan bij en reeds werk te maken van de plaatsing van de nodige steunpunten. Andersom dien men, wanneer eerst een zonnedak geplaatst wordt met bijkomende plannen voor een groendak, extra marge te voorzien in de lengte van de bedrading.

Is er gedacht aan een eventuele batterij die je kan opladen?

Aan het gemeentehuis zal ZuidtrAnt een elektrische deelwagen met bidirectionele laadpaal plaatsen, dat is een primeur in Belgie! Hierdoor fungeert de deelwagen tegelijkertijd als batterij, waarvan de capaciteit overigens deze van gangbare batterijen die op de markt te verkrijgen zijn, overstijgt.