KLIMAAN CVSO: PRIVACY VERKLARING

KLIMAAN CVSO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daar mee omgaan.

KLIMAAN CVSO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als KLIMAAN CVSO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en wat zijn onze doelen?

  • Abonnees op de nieuwsbrief: sturen van uitnodigingen tot deelname aan Klimaan CVSO activiteiten, versturen van de nieuwsbrief
  • Bestuursleden, leden van de adviesraad: sturen van uitnodigingen tot deelname aan KLIMAAN CVSO activiteiten, versturen van nieuwsbrief, uitnodiging vergaderingen waaronder de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.
  • Coöperanten of vennoten van Klimaan CVSO: sturen van uitnodigingen tot deelname aan KLIMAAN CVSO activiteiten of de algemene
   vergadering, versturen van nieuwsbrief, verwerken en doorgeven van fiscale belastingverminderingen (t.g.v. de tax shelter), storten van dividend.
  • Deelnemers aan Klimaan Zonnewijzer:Nagaan van de lokale parameters voor een optimaal PV-advies, contacteren voor persoonlijk advies, doorverwijzen naar een geselecteerde installateur, contacteren voor coaching

Welke gegevens houden wij bij?

Type persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrief: Naam, Voornaam, e-mail adres, fysiek adres

Type persoonsgegevens van de coöperanten: Naam, Voornaam, e-mail adres, fysiek adres, bankrekeningnummer, rijksregisternummer en een gsm-nummer. De verzamelde gegevens worden bijgehouden in het Digitale Aandeelhouders Register (DAR) voor de duur van het aandeelhouderschap van Klimaan CVSO vermeerderd met 12 maanden.

Type persoonsgegevens van de bestuursleden en leden van de adviesraad: Naam, Voornaam, e-mail adres, fysiek adres, bankrekeningnummer, rijksregisternummer en telefoonnummer. De verzamelde gegevens worden bijgehouden voor de duur van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur of de adviesraad van Klimaan CVSO vermeerderd met 2 maanden.

Type persoonsgegevens van deelnemers aan Klimaan Zonnewijzer:

  • Categorieën Eigenaars, Huurders, Verhuurders, Eigenaars bedrijfsgebouw: Naam en Voornaam, e-mail adres, fysiek adres en omgevingssituatie onder de vorm van luchtfoto’s, telefoonnummer, staat dak, verbruiksgegevens (jaarlijks enkelvoudig of piek/daluren)
  • Categorie Betrokkenen (eigenaar/conciërge/bewoner) in een appartementsgebouw/VME:
   Naam en Voornaam, e-mail adres, fysiek adres en omgevingssituatie onder de vorm van luchtfoto’s, telefoonnummer, staat dak, aantal wooneenheden, aantal verdiepingen, verbruiksgegevens (jaarlijks enkelvoudig of piek/daluren)

Delen van gegevens
In het kader van de samenwerkingsverbanden die wij opzetten met lokale besturen, organisaties ea., delen wij uitzonderlijk wel bepaalde gegevens.
Op dit moment delen wij enkel gegevens in het kader van het project Zonnewijzer.

Welke gegevens wij delen, en met wie we deze delen, staan hier opgelijst.

  • In het kader van Klimaatdoelstellingen van Stad Mechelen, delen wij van
   Deelnemers op Mechels grondgebied volgende gegevens met Mechelen Klimaatneutraal:
   Naam en Voornaam, e-mailadres, fysiek adres en uitgevoerd advies (resultaat)
  • In het kader van Klimaatdoelstellingen van Gemeente Bonheiden, delen wij van
   Deelnemers op Bonheidens grondgebied volgende gegevens met Duurzaam Bonheiden:
   Naam en Voornaam, e-mailadres, fysiek adres en uitgevoerd advies (resultaat)
  • In het kader van Klimaatdoelstellingen van Gemeente Puurs-Sint-Amands, delen wij van
   Deelnemers op Puurs-Sint-Amands’ grondgebied volgende gegevens met het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands:
   Naam en Voornaam, e-mailadres, postcode

 

In ieder geval zullen wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • alleen de nodige persoonsgegevens verwerken;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. KLIMAAN CVSO maakt gebruik van een derde partij voor de opslag van de gegevens van zijn coöperanten. Deze Belgische partner en zijn diensten geven voldoende garantie voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Alle personen die namens KLIMAAN CVSO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. KLIMAAN CVSO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zoals o.a. beperkte toegang en encryptie.

Uw rechten:

U heeft recht op inzage en recht op correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kan hiervoor contact opnemen via coop@klimaan.be, KLIMAAN CVSO, Vaartdijk 9, 1981 Hofstade (Zemst), of via website coop.klimaan.be. We vragen u om uzelf correct te identificeren om misbruik te voorkomen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel:+32 (0)2 274 48 00; fax: +32 (0)2 274 48 35; email: contact(at)apd-gba.be).