Investeer mee!

 

Waarom investeren in Klimaan CVSO?

Er zijn verschillende goede redenen om te investeren in Klimaan CVSO. Eerst en vooral maak je met je investering lokale en duurzame projecten mogelijk. Projecten die heel hard nodig zijn voor de omschakeling naar een hernieuwbare energievoorziening en een duurzame samenleving. Kortom, een ethische en maatschappelijk relevante belegging van je spaargeld.

Er is ook een duidelijke financiële meerwaarde aan je investering in een burgercoöperatie zoals Klimaan CVSO. De opbrengst van onze investeringsprojecten vloeit namelijk voor een groot deel terug naar onze aandeelhouders onder de vorm van een jaarlijks dividend op de aandelen (zie hieronder “Opbrengst en risico’s”).

Ook is het de bedoeling om een deel van de winst te herinvesteren in lokale, sociale projecten, al hebben de aandeelhouders op de algemene vergadering hierover het beslissingsrecht. Zo kunnen we ook mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving betrekken in een duurzame en sociaal-rechtvaardige energietransitie.

Als investeerder in Klimaan, krijg je inspraak in de koers die we met onze energiecoöperatie varen en bepaal je mee hoe we verantwoord met het burgerkapitaal en opbrengsten omgaan. De jaarlijkse algemene vergadering is hiervoor het forum.

Tot slot geef je ons ook een stem. Namelijk de stem van vele burgers die bewijzen dat een duurzame samenleving écht kan en een stem die het beleid en de markt oproept om te volgen.

Hoe investeren?

Je kan investeren in onze coöperatieve vennootschap door één of meer aandelen te kopen. Een druk op de knop “Koop een aandeel” op deze website zal je doorheen de aankoopprocedure loodsen. Vooraleer je hiermee start, lees je best alle informatie over het aandeelhouderschap grondig na. Hieronder vatten we de basislijnen beknopt en begrijpbaar samen. De statuten en de toelichting ervan zijn de juridisch bindende documenten.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan zich aandelen van Klimaan CVSO aanschaffen. Eén (Klim)aandeel heeft een vaste waarde van 100 euro. Je kan voor een maximumbedrag van 5000 euro, of met andere woorden 50 aandelen, investeren. Elk aandeel is op naam.

Belangrijk !

Omdat Klimaan cvso een startende coöperatie is en we momenteel een beperkt kapitaal wensen op te halen, is het aantal aandelen per persoon tijdelijk beperkt tot 5 aandelen. Zo willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om aandeelhouder te worden en de werking van een lokale burgercoöperatie te ervaren.

Deze publieke oproep wordt gerealiseerd zonder de publicatie van een prospectus of informatie-nota.  Deze publieke oproep voldoet immers aan de voorziene afwijking zoals gestipuleerd in artikelen 10 tot 19 van de wet van 11 juli 2018 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
Deze regeling wordt ook “de minimis” genoemd.

Opbrengst en risico’s

Tax shelter

Klimaan CVSO kan momenteel genieten van het interessante “tax shelter regime voor startende ondernemingen”. Met dit fiscaal gunstregime wil de staat investeringen van privé-kapitaal in nieuwe vennootschappen aanmoedigen.

Concreet komt het er op neer dat de investeerder (natuurlijk persoon) een éénmalige belastingvermindering krijgt in zijn personenbelasting per aangekocht aandeel. Voor een micro-onderneming zoals Klimaan CVSO bedraagt dit voordeel ongeveer 48% (45% vermeerderd met de gemeentebelasting), zeker de moeite dus. Je krijgt van ons automatisch een attest opgestuurd (ten laatste op 31 maart na het jaar van investering), dat je kan inbrengen in je eerstvolgende belastingaangifte. Rechtspersonen kunnen niet van het voordeel van de tax shelter genieten.

Het tax shelter regime is beperkt in looptijd (eerste 4 jaar na de oprichting van de coöperatie) en is beperkt tot een maximum aan opgehaald kapitaal (250.000 euro). Het legt ook belangrijke beperkingen op aan het uitkeren van dividend op de aandelen, dit wordt hieronder verder toegelicht. Op de website van Vlaio vind je uitgebreidere en duidelijke informatie over de tax shelter.

 

Voor sommige personen geeft het regime van de tax shelter weinig tot geen voordeel. De vermindering wordt enkel verleend voor zover er voldoende verschuldigde belasting is om de vermindering op aan te rekenen. Indien geen federale belasting aangerekend wordt, is er geen vermindering! Het eventueel resterende saldo wordt niet ‘terugbetaald’ zoals bij een belastingkrediet. Het saldo is evenmin overdraagbaar naar de partner of naar een volgend belastbaar tijdperk. Voorbeelden waarbij er geen belastingvoordeel is bij de aankoop met tax shelter. een alleenstaande gepensioneerde met een pensioen van 15.000 euro, een echtpaar gepensioneerden met elk een pensioen van 13.000 euro, een jobstudent met een inkomen van 4.000 euro, een huisvrouw of huisman zonder inkomen (ook indien de partner federale belastingen betaalt voor zover die minder dan 2.500 euro bedragen). Bij twijfel kan men even gaan kijken naar het aanslagbiljet van het vorige jaar (op voorwaarde dat er geen wijziging is in de inkomsten): wanneer bij “saldo federale belasting” geen positief bedrag vermeld staat, heeft het geen zin om de aftrekpost van tax shelter op te nemen in de aangifte. In dat geval opteert men beter om de keuze op de inschrijvingspagina ”Ik wens GEEN gebruik te maken van de Tax Shelter voor startende ondernemingen“ aan te vinken. Zo kunnen we een maximum aantal andere aandeelhouders laten genieten van dit fiscaal voordeel.

Dividend

Indien de coöperatie winst maakt, kan ze die uitkeren aan haar aandeelhouders onder de vorm van een jaarlijks dividend op de aandelen. Het zijn de aandeelhouders zelf die op de algemene vergadering beslissen wat er met de winst gebeurt: ofwel integraal uitkeren als dividend, ofwel een deel van de winst schenken aan lokale en sociale projecten die passen in de filosofie van onze coöperatie en/of een deel voorzien voor het aanleggen van een reserve (spaarpotje) voor mogelijke projecten. De maximale grootte van het dividend is wettelijk vastgelegd en bedraagt momenteel 6 procent. Als de coöperatie geen winst maakt, kan er uiteraard ook geen dividend uitgekeerd worden.

Gezien de strenge reglementering aangaande winstuitkeringen door ondernemingen die genieten van het tax shelter regime, verwachten we dat het eerste dividend mogelijk pas zal kunnen toegekend worden vanaf het vierde of vijfde boekjaar. De tax shelter regeling is echter een stuk voordeliger dan het uitkeren van een maximum dividend van 6 procent per jaar.

We tonen dit even met cijfers aan. Indien de coöperatie 4 jaar lang het maximum dividend uitkeert, ontvangt de aandeelhouder per aandeel 24 euro over een periode van 4 jaar. Via de tax shelter regeling ontvangt een belastingplichtige eenmalig 48 euro belastingvermindering in het jaar van de aankoop. Veel interessanter dus.

Risico’s

Aandelen zijn risico-investeringen. Dit houdt in dat u er rekening mee moet houden dat bij tegenvallende omstandigheden (wanneer de coöperatie in financiële problemen zou komen), u uw ingebracht geld niet zal kunnen terugvorderen. Omdat we met het spaargeld van (mede)burgers werken, zal Klimaan CVSO altijd een zo doordacht mogelijk investeringsbeleid voeren. Dit zal op een transparante wijze worden toegelicht op de algemene vergadering en als aandeelhouder heeft u hier mee inspraak over.

De aandeelhouder kan echter nooit meer verliezen dan de eigen inbreng. Voor investeerders die genieten van de tax shelter blijft het reële risico maar beperkt tot iets meer dan de helft van het geïnvesteerde bedrag, vermits een deel al fiscaal gerecupereerd werd.

De spelregels

De formaliteiten van het aandeelhouderschap staan beschreven in de statuten van Klimaan CVSO. Sommige zaken zijn in een nogal moeilijk verstaanbare taal beschreven, maar de tekst moet nu eenmaal juridisch 100% correct zijn. Daarom hebben we alles begrijpbaar en overzichtelijk samengevat in onze “Word Klimaandeelhouder!” brochure die je hier binnenkort vindt. Heb je een specifieke vraag? Lees onze veel gestelde vragen na. Nog steeds niet het antwoord dat je zocht? Vul dan het contactformulier in en we bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord.

Als je (om eender welke reden) uit de coöperatie wil stappen, kan je je aandeel/aandelen terug verkopen aan Klimaan CVSO. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de aanvraag schriftelijk gebeuren (aangetekend of met ontvangstbewijs) in de eerste 6 maanden van het jaar. Je krijgt het volledige geïnvesteerde bedrag terugbetaald, tenzij de boekhoudkundige waarde lager zou liggen. Je kan ook pas uittreden 4 jaar na het jaar waarin je de aandelen kocht. De reden voor deze op het eerste zicht onredelijke voorwaarde, is dat de liquiditeit en derhalve ook de werking van onze vennootschap ernstig in gevaar komt indien op korte tijd heel veel vennoten hun kapitaal zouden terugvragen. Indien je genoten hebt van de tax shelter is het trouwens ook verplicht om je aandeel minimum 4 jaar in je bezit te houden.

Gegevensbeheer van onze aandeelhouders

Met Klimaan CVSO moeten wij de Europese GDPR richtlijn volgen die het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers vastlegt. De afkorting staat voor “General Data Protection Regulation” of in het Nederlands de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) en ging in de loop van 2018 in voege. Als organisatie moeten wij aantonen welke persoonsgegevens we verzamelen van onze aandeelhouders, hoe we deze data gebruiken en hoe we ze beveiligen. Door een aandeel te kopen, stem je in met onze privacy regels.

Informatienota

De informatienota over de aanbieding van aandelen door Klimaan CVSO is een officieel document om de huidige kapitaaloproep te verduidelijken.