Klimaan telt vandaag

aandeelhouders !

Waarom investeren in Klimaan CVSO?

Er zijn verschillende goede redenen om te investeren in Klimaan CVSO. Eerst en vooral maak je met je investering lokale en duurzame projecten mogelijk. Projecten die heel hard nodig zijn voor de omschakeling naar een hernieuwbare energievoorziening en een duurzame samenleving. Kortom, een ethische en maatschappelijk relevante belegging van je spaargeld.

Er is ook een duidelijke financiële meerwaarde aan je investering in een burgercoöperatie zoals Klimaan CVSO. De opbrengst van onze investeringsprojecten vloeit namelijk voor een groot deel terug naar onze aandeelhouders onder de vorm van een jaarlijks dividend op de aandelen (zie hieronder “Opbrengst en risico’s”).

Ook is het de bedoeling om een deel van de winst te herinvesteren in lokale, sociale projecten, al hebben de aandeelhouders op de algemene vergadering hierover het beslissingsrecht. Zo kunnen we ook mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving betrekken in een duurzame en sociaal-rechtvaardige energietransitie.

Als investeerder in Klimaan, krijg je inspraak in de koers die we met onze energiecoöperatie varen en bepaal je mee hoe we verantwoord met het burgerkapitaal en opbrengsten omgaan. De jaarlijkse algemene vergadering is hiervoor het forum.

Tot slot geef je ons ook een stem. Namelijk de stem van vele burgers die bewijzen dat een duurzame samenleving écht kan en een stem die het beleid en de markt oproept om te volgen.

Hoe investeren?

Je kan investeren in onze coöperatieve vennootschap door één of meer aandelen te kopen. Een druk op de knop “Koop een aandeel” op deze website zal je doorheen de aankoopprocedure loodsen. Vooraleer je hiermee start, lees je best alle informatie over het aandeelhouderschap grondig na. Hieronder vatten we de basislijnen beknopt en begrijpbaar samen. De statuten en de toelichting ervan zijn de juridisch bindende documenten.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (dus ook verenigingen of ondernemingen) kan aandelen van Klimaan CVSO aanschaffen. Eén aandeel heeft een vaste waarde van 100 euro. Je kan voor een maximumbedrag van 25.000 euro, of met andere woorden 250 aandelen, investeren. Elk aandeel is op naam.

De informatienota over de aanbieding van aandelen door Klimaan cvso is een officieel document om de huidige kapitaaloproep te verduidelijken. Dit document vind je onderaan deze pagina.

Opbrengst en risico’s

Dividend

Indien de coöperatie winst maakt, kan ze die uitkeren aan haar aandeelhouders onder de vorm van een jaarlijks dividend op de aandelen. De maximale grootte van het dividend is wettelijk vastgelegd en bedraagt momenteel 6 procent. Indien de coöperatie geen winst zou maken in een bepaald boekjaar, kan er uiteraard ook geen dividend uitgekeerd worden. We kunnen dus met zekerheid stellen dat het dividend op de aandelen tussen 0% en 6% zal liggen.

Het is de intentie van Klimaan cvso om met het spaargeld van zijn coöperanten rendabele, klimaatpositieve, win-win-projecten uit te voeren waarbij de mogelijke risico’s ingedekt zijn, zodat er dividend kan uitgekeerd worden aan de coöperanten, die de projecten mogelijk maakten. Uitgaven voor de werking worden ook telkens zorgvuldig overwogen.

Klimaan mikt op een jaarlijks dividend tussen 3 en 4%. Tijdens de eerste jaren kan dit typisch wat lager liggen omwille van diverse opstartkosten en investeringen in de groei van de coöperatie, maar nog steeds hoger dan het befaamde “spaarboekje van de Belg”.

 

Hoe hoog het dividend werkelijk zal liggen, hangt van de coöperanten zelf af. Zij zijn het die op op de jaarlijkse Algemene Vergadering beslissen wat er met de winst gebeurt: ofwel integraal uitkeren als dividend, ofwel deels. Volgens onze statuten, waarmee we erkend zijn als sociale onderneming, moet er als eerste beslist worden of een deel van de winst al dan niet geschonken wordt aan lokale en sociale projecten die passen in de filosofie van onze coöperatie. Het bestuur van Klimaan cvso zal tijdens de Algemene Vergadering enkele voorstellen doen. Een voorbeeld zou het uitvoeren van energiebesparende maatregelen bij een sociale organisatie kunnen zijn. Indien er mogelijke, grotere projecten in het vooruitzicht liggen, kan het bestuur de coöperanten ook vragen te overwegen om dat jaar een deel van de winst te voorzien voor het aanleggen van een strategische reserve (spaarpotje).

Op de Algemene Vergadering van mei 2021 werd voor de eerste maal een dividend van 3% uitgekeerd. Een bedrag van 1000 Euro werd verdeeld over drie sociale doelen. In 2022 koos de Algemene Vergadering voor groei van de onderneming en keerde geen dividend uit. Op de Algemene Vergadering van 2023 werd beslist om een dividend van 2% uit te keren. Zoals steeds bij aandelen zijn opbrengsten in het verleden geen garantie voor de toekomst.

 

 

Coöperantenvoordelen

Klimaan biedt ook bepaalde voordelen aan aan zijn aandeelhouders. Momenteel kunnen klimaandeelhouders kiezen voor de levering van 100% lokale, hernieuwbare elektriciteit. Zie webpagina groene stroom. Daarnaast kan men ook eenvoudig gebruik maken van elektrische deelmobiliteit via het CEDAN-netwerk. Alle informatie vind je bij deelmobiliteit.

Tijdens onze opstartperiode konden we genieten van fiscale steunmaatregelen van de federale overheid voor startende ondernemingen -waarvoor dank- maar deze zijn intussen afgelopen. 

Risico’s

Aandelen zijn risico-investeringen. Dit houdt in dat u er rekening mee moet houden dat bij tegenvallende omstandigheden (wanneer de coöperatie jaar na jaar fors verlies maakt en in financiële problemen zou komen), u uw ingebracht geld niet zal kunnen terugvorderen. Omdat we met het spaargeld van (mede)burgers werken, zal Klimaan cvso altijd een zo doordacht mogelijk investeringsbeleid voeren. Dit zal op een transparante wijze worden toegelicht op de Algemene Vergadering en als aandeelhouder heeft u hier mee inspraak over. De aandeelhouder kan echter nooit meer verliezen dan de eigen inbreng.

De spelregels

De formaliteiten van het aandeelhouderschap staan beschreven in de statuten van Klimaan CVSO. Sommige zaken zijn in een nogal moeilijk verstaanbare taal beschreven, maar de tekst moet nu eenmaal juridisch 100% correct zijn. Een iets leesbaarder document is de informatienota die je helemaal onderaan onze website vindt. Heb je een specifieke vraag? Lees onze veel gestelde vragen na. Nog steeds niet het antwoord dat je zocht? Vul dan het contactformulier in en we bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord.

Als je (om eender welke reden) uit de coöperatie wil stappen, kan je je aandeel/aandelen terug verkopen aan Klimaan cvso. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de aanvraag schriftelijk gebeuren (aangetekend of met ontvangstbewijs) in de eerste 6 maanden van het jaar. Je krijgt het volledige geïnvesteerde bedrag terugbetaald, tenzij de boekhoudkundige waarde lager zou liggen. Je kan ook pas uittreden 4 jaar na het jaar waarin je de aandelen kocht. De reden voor deze voorwaarde, is dat de liquiditeit en derhalve ook de werking van onze vennootschap ernstig in gevaar komt indien op korte tijd veel vennoten hun kapitaal zouden terugvragen. Indien je genoten hebt van de tax shelter is het trouwens ook verplicht om je aandeel minimum 4 jaar in je bezit te houden.

Gegevensbeheer van onze aandeelhouders

Met Klimaan CVSO moeten wij de Europese GDPR richtlijn volgen die het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers vastlegt. De afkorting staat voor “General Data Protection Regulation” of in het Nederlands de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) en ging in de loop van 2018 in voege. Als organisatie moeten wij aantonen welke persoonsgegevens we verzamelen van onze aandeelhouders, hoe we deze data gebruiken en hoe we ze beveiligen. Door een aandeel te kopen, stem je in met onze privacy regels.

Informatienota

De informatienota over de aanbieding van aandelen door Klimaan CVSO is een officieel document om de huidige kapitaaloproep te verduidelijken.

Geef een aandeel cadeau!

Kerstmis, Nieuwjaar, een verjaardag of een trouw, … Er zijn tal van momenten waarop je cadeau’s schenkt. Wat dacht je van een echt duurzaam cadeau? Een (Klim)aandeel! Hoe je dat kan doen, lees je in de rubriek “Schenk een aandeel“.